کنترل کیفیت
انجمن صنفی مسئولین و کارشناسان کنترل کیفیت استان البرز – کارگاههای تولیدی آزمایشگاهی و بازرسی، سازمانی مستقل، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و یک تشکیل غیر دولتی است که ضمن دفاع از حقوق صنفی اعضاء در ابعاد فرهنگی، علمی، پژوهشی و آموزشی و رفاهی مسئولین کنترل کیفیت فعالیت می نماید و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.
عنوان دوم اسلاید
مشاهده دوره ها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی